Kategória krajiny

Definition

Drevinové pasienky sú trávne porasty so stromami. Patria sem ovocné sady, montados [ES, PT], dehesa [ES, PT], ovocné sady. Nepatria sem plantáže, spásané lesy, pastvinné lesy, záplavové oblasti /… [Read more]

Definition

(1) Táto forma využívania pôdy je stvárnená v terasách, aby sa maximalizovalo oslnenie. Terasy sú typické pre celé Stredomorie. Typické rastliny sú: hrozno na víno, olivové a ovocné stromy.

[Read more]
Definition

(1) “Delty južnej Európy sú intenzívne kultivované oblasti, a v tomto aspekte porovnateľné s poldermi v severozápadnej Európe.“ (...) Sú to otvorené a mladé krajiny s koncentrovaným vidieckym a… [Read more]

Definition

Dehesa po španielsky, alebo Montados po portugalsky. Systémy dehesa sú autentické formy využívania mediteránnych lesov, v ktorých sú pôvodné stromy - dub cezmínový a dub korkový, rozmiestnené… [Read more]

Definition

= orná pôda, pôda, ktorá sa môže použiť / sa používa na pestovanie plodín, pôda v okolí farmy / gazdovstva bez stromov alebo takmer bez stromov. Pre poľnohospodársku pôdu sú charakteristické rôzne… [Read more]

Definition

(1) Vresoviská sú suchozemské krovinové biotopy charakterizované otvorenou nízko rastúcou drevinovou vegetáciou, ktorá sa nachádza prevažne na neplodných kyslých alebo chudobných pôdach. Podobajú… [Read more]

Definition

(1) "(...) drsné, prázdne a opustené. (...) hory a kopce ovplyvnené mimoriadne vlhkými podmienkami (až 2000 mm dažďa za rok). Využívanie pôdy sa obmedzuje na lesné hospodárstvo pod stromovou… [Read more]

Definition

Regióny intenzívneho pestovania sa nachádzajú v pobrežných zónach v rozľahlej suchej stredomorskej otvorenej krajiny. Krajinu pretínajú zavlažovacie kanály a časté sú terasy. Pestuje sa tu… [Read more]

Definition

Lúka je pozemok, ktorý je porastený primárne trávou a inými bylinnými rastlinami. Môže byť kosená kvôli produkcii sena. Zvyčajne nie je spásaná hospodárskymi zvieratami.

Zdroj: Definícia… [Read more]
Definition

Rozľahlé zvlnené roviny s pravidelným vzorom veľkých pravouhlých pozemkov. Farmy sú sústredené v dedinách. Zvyšok krajiny je prázdny. Príklad: veľké časti Francúzska, Maďarska a Nemecka.

[Read more]
Definition

Plantáže (ovocné sady) s vysadeným ovocím / ovocnými stromami (jablká, marhule atď.); Špeciálna verzia: rozsiahle pestovanie ovocia na lúkach s vyšším počtom ovocných stromov.

Zdroj:… [Read more]
Definition

(1) = Vidiek: "Vidiecke oblasti sú riedko osídlené oblasti bez významných veľkomiest alebo miest. Pre vidiek sú príznačné určité formy krajiny a využívania pôdy, kde dôležitú úlohu zohrávajú… [Read more]

Definition

Variantu “bocage” možno nájsť vo Francúzsku (Massif Central) a Španielsku (Galicia). Sú to viac či menej uzavreté pozemky, ale nie všetky pozemky sú ohraničené. Hranice niekedy tvoria živé ploty… [Read more]

Definition

(1) Vinice (vinohrady) sú plantáže vínnej révy pestovanej najmä pre výrobu vína, ale aj pre výrobu sušených hrozienok, stolového hrozna a nealkoholickej hroznovej šťavy. Veda, prax a štúdium… [Read more]

Definition

(1) Na rozdiel od lúky, pasienky sa používajú primárne na pasenie. Môžu obsahovať trávne biotopy ako aj netrávne, kde patria vresoviská, mokrade a drevinové pasienky. Porast pastvín môže… [Read more]

Definition

Hory sú formované tektonickými silami alebo vulkanizmom. Tieto sily môžu lokálne zväčšiť povrch zeme ako štíty alebo väčšie zemepisné oblasti. Prirodzená vegetácia je zoskupená vo výškových zónach… [Read more]